REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bkte-outlet.pl.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.bkt-outlet.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.

Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Usługobiorców korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony www.

 

II. DEFINICJE

1.            Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

Klauzule – oświadczenia, które Usługobiorca może złożyć dobrowolnie poprzez zaznaczenie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść każdego z ww. oświadczeń, tj. zgodę na Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego oraz odrębnie zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Konfigurator – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól, otrzymuje listę Towarów spełniających określone parametry

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego oraz zbiór danych podanych przez Usługobiorcę, dostępny po uprzedniej rejestracji.

Formularz kontaktowy - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca może wysłać wiadomość do Usługodawcy.

Formularz zapytania – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól może wysłać prośbę o wycenę

Formularz zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

Formularz rejestracji – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym za pomocą którego Usługobiorca zakłada Konto.

Formularz reklamacji - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym w zakładce Reklamacji i zwroty, za pomocą którego Klient może zawiadomić Usługodawcę o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru,

Formularz zwrotów - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym w zakładce Reklamacji i zwroty, za pomocą którego Klient może złożyć Usługodawcy oświadczenie  odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru lub bębna.

Klient – Klient w rozumieniu OWS Sklepu internetowego,

Login - adres poczty elektronicznej Usługobiorcy używany podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

Nick – pseudonim, pod którym Usługobiorca może umieszczać Treści.

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego. Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

Przedsiębiorca – Przedsiębiorca w rozumieniu OWS Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.bkt-outlet.pl dostęp do Sklepu internetowego

Schowek – funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów.                    

Subkonto - zespół funkcjonalności Sklepu internetowego dostępny dla osób upoważnionych przez Usługobiorcę do korzystania z Konta w jego imieniu.

Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW,

 

Usługa może polegać na:

1)      wyświetlaniu Usługobiorcy treści stron Sklepu internetowego,

2)      założeniu Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji

3)      korzystaniu z funkcjonalności Konta w Sklepie internetowym umożliwiających:

a)       korzystanie z Formularza zamówienia,

b)      korzystanie z Formularza reklamacji,

c)       korzystanie z Formularza zwrotu,

d)      korzystanie z Formularza zapytania,

e)      korzystanie z konfiguratorów,

f)       dodanie Towaru do Schowka,

g)      wysłanie do Usługodawcy Zapytania,

4)      korzystaniu z Formularza kontaktowego,

Świadczenie Usługi może polegać na :

1)       przeglądaniu przez Usługobiorcę katalogu Towarów,

2)      porównywaniu przez Usługobiorcę cen Towarów z ceną podaną przez Usługobiorcę,

3)      dokonywaniu przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym,

4)      dodawaniu przez Klienta Towarów do Schowka w Sklepie internetowym,

5)      dostępie do informacji o wszystkich złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym oraz do informacji o wystawionych dla Klienta fakturach i fakturach korektach,

6)      dostępie do informacji o aktualnych promocjach w Sklepie internetowym.

Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu innego podmiotu oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tego podmiotu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Usługobiorcy należy przez to rozumieć również użytkownika Subkonta przypisanego do Konta tego Usługobiorcy, chyba, że wprost postanowiono inaczej. Umowy sprzedaży zawierane przez użytkowników Subkont zgodnie z przyznanym przez Usługobiorcę poziomem uprawnień, zawierane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

Usługodawca: BKT Elektronik SP. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000572913, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 zł w całości wpłaconym, NIP: 5542894462, REGON: 340852352, Biuro obsługi klienta: tel. +48 52 36 36 371; +48 52 36 36 391,  e-mail: bktoutlet@hq.bkte.pl (dalej Sprzedawca lub BKT).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia,

1.            Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

 

1.       Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług za pośrednictwem strony WWW:

1)      urządzenie końcowe z możliwością korzystania z Internetu,

2)      podłączenie do Internetu,

3)      poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji,

4)      rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

5)      włączona opcja akceptacji "cookies",

6)      aktywny interpretator JavaScript

7)      zainstalowany flash plug-in,

8)       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.       Sklep internetowy

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Usługobiorcy. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego. 

 

2.       Formularz rejestracji

1)      Usługobiorca może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym.

2)       W celu założenia Konta bez jednoczesnego zakupu Towaru konieczne jest:

a)        dokonanie wyboru, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji - czy Konto jest zakładane jako firma czy klient indywidualny,

b)      wypełnienie danymi w Formularzu rejestracyjnym wszystkich pól oznaczonych„*”

c)       wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności

d)      kliknięcie na przycisk „Zarejestruj się”

3)       Usługobiorca nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

4)      Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” jako wymaganego, uniemożliwia utworzenie Konta.

5)      Usługobiorca zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

6)       Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w ww. formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia rejestracji Konta jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na dołączony do niej link, który jest aktywny przez 36 godzin po jego wysłaniu na adres mailowy Użytkownika. Korzystanie z Konta jest możliwe od chwili kliknięcia w przesłany link aktywacyjny. Umowa o posiadanie Konta jest zawierana z Użytkownikiem pod warunkiem rozwiązującym umowę w przypadku niedokończenia rejestracji Konta. Brak kliknięcia w link aktywacyjny w ciągu 36 godzin od jego otrzymania powoduje rozwiązanie umowy o posiadanie Konta oraz usunięcie Konta wraz z danymi  podanymi przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt 2) powyżej.

7)      W przypadku zakładania Konta w trakcie procesu zakupowego, do założenia Konta konieczne jest:

a)       wypełnienie w Formularzu zamówienia wszystkich pól oznaczonych „*” jako wymagane,

b)      wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności

c)       kliknięcie na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”. W takim przypadku do Usługobiorca jest wysyłana przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

3.       Konto

1)      Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. 

2)      Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. 

3)      Usługobiorca będący przedsiębiorcą ma możliwość utworzenia w ramach Konta oddzielnych Subkont z różnymi poziomami uprawnień dla ich użytkowników.

4)      Konsument, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5)      Skorzystanie z ww. prawa odstąpienia od umowy wymaga do Konsumenta poinformowania Usługodawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

6)      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w cz. IV ust. 3 pkt. 8 jednak nie jest to obowiązkowe.

7)      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8) Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument w formularzu wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się  żadnymi dodatkowymi kosztami.

9)       Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

 

Adresat: BKT Dział Zwrotów, reklamacja@bkte.pl

 

Ja/My(*) 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

 

…….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data otrzymania towaru: ................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): …………………………………………………………

Zakup towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy był związany z moją/naszą  działalnością gospodarczą, ale nie ma dla mnie/nas charakteru zawodowego.

 

 

 

TAK: ¨¨              NIE: ¨¨*

 

  *Jeśli dokonałeś zakupu jako Przedsiębiorca, proszę zaznaczyć właściwą opcję; dokument należy wypełnić czytelnie najlepiej drukowanymi literami

 

 

 

Imię i nazwisko   …………………………….…...………………………………………………………………………………………..………...

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon)………………………………………………………………………………………..

Numer konta bankowego do zwrotu (jeżeli ma być inny niż podczas składania zamówienia)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis  ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Data: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 

10)      Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca może usunąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie BKT, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: outlet@hq.bkte.pl lub w formie pisemnej na adres: BKT Elektronik spółka z o.o. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota. Użytkownik Subkonta nie może usunąć Konta Usługobiorcy.

11)   Usunięcie Konta:

a)      nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie usunięcia Konta,

b)      nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie usunięcia Konta.

c)      nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonej przed otrzymaniem przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w usunięciu Konta.

d)      nie ma wpływu na prawo Usługodawcy do publikowania w Sklepie Treści zamieszczonych przez Usługobiorcę przed usunięciem Konta.

e)      powoduje rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi Udostępnianie bazy produktowej.

 

4.        Formularz Zamówienia

1)      Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce dostarczenia Towarów oraz - jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta danych identyfikujących Usługobiorcę.

2)       Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Towaru do Koszyka a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

3)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta.

4)      Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Dostępność Towaru jest weryfikowana każdorazowo po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”.

5)       Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży. 

6.      CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

1)       Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia. W przypadku zakupu kabli lub przewodów może być zwiększona cena metra bieżącego ciętego odcinka, oraz doliczony  koszt usługi cięcia, w wysokości określonej w Formularzu zamówienia. 

2)       Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia,  sposób płatności, aktualne promocje.

3)       Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

3.3.1   Kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

3.3.2   Szybki przelew - płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych – przelewy24.pl (właścicielem serwisu i dostawcą usługi płatniczej jest PAyNow), Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

3.3.3   Płatność Blikiem

3)        W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

4)        BKT  nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez dostawcę usług płatniczych.

5)        W przypadku, gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, wierzytelność wynikająca z tej faktury korygującej pozostaje na saldzie do rozliczenia, poprzez zwrot przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument w formularzu wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się  żadnymi dodatkowymi kosztami.

7.      Formularz reklamacji

1)      Formularz dostępny jest w formie pdf na stronie sklepu.

2)      Korzystanie z Formularza reklamacji polega na wskazaniu dokumentu sprzedaży, której dotyczy reklamacja, wypełnieniu wszystkich danych, określeniu przyczyny reklamacji, opcjonalnie żądania wobec Usługodawcy w związku ze składaną reklamacją.

3)       Wniosek należy wysłać na adres reklamacja@bkte.pl.

4)  Po otrzymaniu wypełnionego formularza  od Usługobiorcy,  Dział Reklamacji BKT  potwierdza otrzymanie reklamacji z informacją o dalszych krokach postępowania wraz nadanym numerem Reklamacji.

 

8.       Formularz zwrotu

1)      Formularz dostępny jest w formie pdf na stronie sklepu.

2)      Korzystanie z Formularz zwrotu polega na wskazaniu dokumentu sprzedaży, której dotyczy zwrot Towaru, wypełnieniu wszystkich danych w tym wskazaniu nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy jeżeli jest inny niż podczas składania zamówienia.

3)       Wniosek należy wysłać na adres reklamacja@bkte.pl.

4)  Po otrzymaniu wypełnionego formularza  od Usługobiorcy,  Dział Reklamacji BKT  potwierdza otrzymanie chęci zwrotu towar z informacją o dalszych krokach postępowania wraz nadanym numerem Reklamacji.

 

 

10.   Formularz konfiguratorów

1)      W celu skorzystania z Formularza konfiguratora konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2)      Korzystanie z Formularza konfiguratora polega na precyzowaniu przez Usługobiorcę parametrów technicznych, spośród dostępnych opcji w celu otrzymania listy Towarów spełniających określone przez Usługobiorcę parametry.

3)      Korzystanie z Formularza konfiguratora rozpoczyna się z momentem dokonania wyboru w zakresie któregokolwiek z kryteriów dostępnych w postaci pasków wyboru lub pól typu „check box”, a kończy się z chwilą dokonania wyboru w zakresie wszystkich dostępnych kryteriów oraz wyświetlenia listy podzespołów niezbędnych do wykonania konfigurowanego urządzenia lub układu elektrycznego, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego.

4)      Usługobiorca może w każdej chwili korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu konfiguratora. Zmiana, któregokolwiek z parametrów technicznych powoduje dostosowanie listy podzespołów do dokonanego wyboru przez Usługobiorcę, chyba, że w danym przypadku właściwości danego konfiguratora wymagają zaktualizowania wyników poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk.

5)      Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza konfiguratora poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza konfiguratora i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem danych z formularza do Usługodawcy.

6)      Po wyświetleniu listy podzespołów Usługobiorca może kliknąć na przycisk „Do koszyka”, co spowoduje otwarcie strony Formularza zamówienia. Niektóre konfiguratory oferują możliwość dodania do Koszyka, wg wyboru Usługobiorcy, jedynie części Towarów z wyświetlonej listy podzespołów. W tym celu, przed dodaniem Towarów do Koszyka, koniecznej jest uprzednie dodanie wybranych przez siebie Towarów. do odrębnej listy.

11.   Formularz kontaktowy

1)      Formularz kontaktowy służy do przesyłania do Usługodawcy wiadomości.

2)      W celu skorzystania z Formularza kontaktowego nie jest konieczne zalogowanie się do Konta.

3)      Korzystanie z Formularza kontaktowego polega na wypełnieniu pól tekstowych oznaczonych „*”, jako wymagane oraz wysłanie do Usługodawcy drogą elektroniczną danych zawartych w formularzu.

4)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane do chwili kliknięcia na przycisk oznaczający wysłanie wiadomości do Usługodawcy. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza kontaktowego poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez przejście na inną stronę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu internetowego lub przejście na inną stronę powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem wiadomości do Usługodawcy.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.            Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do BKT, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@hq.bkte.pl.

2.            Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

1)      dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

2)      żądanie zgłaszane w ramach reklamacji,

3)  numer dokumentu sprzedaży,

BKT dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

 

VI. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

VII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Usługodawca, zwraca uwagę, że korzystając z Internetu, w tym korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, istnieje ryzyko zarażenia systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie np. wirusy, robaki czy konie trojańskie. Niezależnie od faktu, iż Usługodawca na stronach Sklepu internetowego podejmuje we własnym zakresie środki bezpieczeństwa, każdy użytkownik Internetu powinien zabezpieczyć własny komputer, choćby poprzez instalację programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobistego firewall’a. Na rynku są dostępne wysokiej jakości programy komercyjne jak i darmowe. Narzędzia te, w zależności od wybranej opcji, w mniejszym lub większym stopniu pozwalają na zabezpieczenie komputera przed niepożądanymi atakami ze strony innych użytkowników Internetu. Należy również podkreślić konieczność prawidłowego ustawienia przeglądarki internetowej. Często spotykanym rodzajem ataku jest atak opierający się na technice „phishing”. Polega ona na usiłowaniu wyłudzenia haseł. Ataki te są przeprowadzane poprzez wysyłanie do potencjalnej ofiary listu elektronicznego z prośbą o zalogowanie się do konta w danym serwisie, dostępnym rzekomo pod linkiem podanym w wiadomości. Linki najczęściej prowadzą do sfałszowanych stron, które w łudzący sposób przypominają oryginalne. Podczas procesu logowania się, podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar. W celu uniknięcia ryzyka takiego ataku Usługobiorca powinien pamiętać, że Usługodawca nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont Usługobiorców. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, powinna ona wzbudzić podejrzliwość. Zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Usługobiorca nie powinien również otwierać stron podanych w linkach w tego typu wiadomościach. Pod żadnym pozorem nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł do Konta. Podczas logowania się do Konta należy zwrócić uwagę, czy w pasku adresu strony wyświetlana jest informacja o korzystaniu przez stronę z protokołu HTTPS. Nie wolno ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Usługobiorcę do dostępu do Konta, Należy wprowadzać login i hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie. Nie powinno się zapisywać hasła, a samo hasło powinno się zmieniać w regularnych odstępach czasu.

 

VIII. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu internetowego dostępne są na stronie www.bkte.pl.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1.            Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

2.            Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

1)      Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

2)      Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

3)      Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

1.            Usługodawca powiadomi Usługobiorcę każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania przez Usługobiorcę ww. powiadomienia. W przypadku nieakceptowania nowej treści Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie przed dniem jej wejścia w życie, w trybie opisanym w cz. IV ust. 3 pkt. 9 Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

2.            Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021 r.