OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO www.bkte-outlet.pl

1.       Informacje ogólne

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1     Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki BKT oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2     Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.bkte-outlet.pl

(dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę.

1.3     Sprzedawca: BKT Elektronik SP. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000572913, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 zł w całości wpłaconym, NIP: 5542894462, REGON: 340852352, Biuro obsługi klienta: tel. +48 52 36 36 371; +48 52 36 36 391,  e-mail: outlet@hq.bkte.pl (dalej Sprzedawca lub BKT). Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

 1.4    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub  jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.    

 1.5    Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję Firma. W przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem kolejnego zakupu poinformować Sprzedawcę o tym fakcie.

1.6     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

1.7     Klient Przedsiębiorca na Prawach  Konsumenta– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.    

1.8     Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.9     Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika.

1.10    Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.11    Formularz zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

1.12    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

1.13    Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.14    Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.

1.15    Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego oraz odrębnie - zgodę na  przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego  lub kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

1.16    Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.17    Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.18    Dane - dane wchodzące w skład Bazy Danych, tj. kategorie towarów, indeksy towarów nadane przez Sprzedawcę oraz producenta, kod EAN, nazwa towaru, stany magazynowe Sklepu internetowego, cena towaru, parametry techniczne towarów, zdjęcia towarów.

 

OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”.

 

2.       ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU Z UŻYCIEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 

2.1     Połączenie ze stroną internetową www.bkt-outlet.pl nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2     Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1  założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Dalej-podsumowanie zamówienia”,

2.2.2  prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

      a)  dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego,

      b)  podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

2.2.3  zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru,

2.2.4  zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”,

2.2.5  potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.3     W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Dalej – Podsumowanie BKT” z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego, bez kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4     Do chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

2.5     Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

2.5.1  potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2  potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z BKT skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6     Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar wraz z terminem płatności. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, BKT sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.

 

 

3.       CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

3.1     Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia. W przypadku zakupu kabli lub przewodów może być zwiększona cena metra bieżącego ciętego odcinka, oraz doliczony  koszt usługi cięcia, w wysokości określonej w Formularzu zamówienia. 

3.2     Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia,  sposób płatności, aktualne promocje.

3.3     Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

3.3.1  Kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

3.3.2  Szybki przelew - płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych – przelewy24.pl (właścicielem serwisu i dostawcą usługi płatniczej jest PAyNow), Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

3.3.3  Płatność

3.3     W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

3.4     BKT  nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez dostawcę usług płatniczych.

3.5     W przypadku, gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, wierzytelność wynikająca z tej faktury korygującej pozostaje na saldzie do rozliczenia, poprzez zwrot przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument w formularzu wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się  żadnymi dodatkowymi kosztami.

4.       Warunki dostarczenia towarów

4.1     Miejscem spełnienia świadczenia jest określone przez Klienta na etapie składania Zamówienia, miejsce położone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub transportowe.

4.2     Kupione towary będą dostarczone do miejsca spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 4.1 za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub specjalistycznym transportem samochodowym, przesyłką kurierską.

4.3     Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar Konsumentowi nie później niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Termin w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4.4     Korzyści i ciężary związane z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru w miejscu spełnienia świadczenia.

5.       Pozostałe warunki sprzedaży

5.1     W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą BKT wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.

5.2     W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą BKT wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

5.3     Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.

5.4     Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

5.5     Długość kabli i przewodów sprzedawanych w Sklepie internetowym jest ustalana za pomocą legalizowanych przyrządów do pomiaru o klasie dokładności dopuszczającej błąd graniczny pomiaru o wartości 1%. Oznaczenia nadrukowane na kablach i przewodach przez producentów w trakcie procesu produkcji nie są podstawą do ustalania długości.

5.6     Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.

5.7     Postanowienia, o których mowa w ust. 5.1 – 5.2 nie dotyczą Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

6.       Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – zasady określone w niniejszym ustępie  dotyczą wyłącznie przedsiębiorcy, który nie dokonuje zakupu w charakterze przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

6.1     Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego. O przyznaniu ww. uprawnienia Klient  jest informowany za pośrednictwem poczty mailowej.

6.2     Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:

6.2.1  kabli i przewodów posiadających w opisie towaru w Sklepie internetowym oznaczenie „bębnowy” oraz kabli i przewodów ciętych na zamówienie Klienta,

6.2.2  bębnów (szpul) jednorazowych,

6.2.3  towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

6.3     Zwrot towaru odbywa się na koszt  Klienta.  

6.4     Zwrot towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:

6.4.1  Klient, za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, zgłasza Sprzedawcy chęć zwrotu towaru i/lub wykonanie za wynagrodzeniem usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru. Fizyczny zwrot  towaru może nastąpić po akceptacji przez Dział Reklamacji BKT.

6.4.2  zlecenie, o którym mowa w ust. 7.4.1 musi być złożone w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru,

6.5     Złożenie zlecenia usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7.4.2, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6.6     Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji zwrotu towaru i przyjęcia zwracanego towaru jest każdorazowo określona na etapie wypełniania elektronicznego formularza zwrotu.

6.7     Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary zostanie przekazany na wskazany w formularzy zwrotu numer rachunku bankowego.

6.8     Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru są takie same jak w przypadku zakupu towaru, którego dotyczy zwrot.

6.9     W przypadku, gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust. 7.4.2. lub zwracany towar jest towarem, o którym mowa w ust. 7.2, Klient jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Klienta odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

6.10   Wzór formularza reklamacji lub zwrotu.

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMCJI/ZWROTU*

 

Adresat: BKT Dział Zwrotów, reklamacja@bkte.pl

 

Ja/My(*) 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

 

…….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym informuję/informujemy o reklamacji lub chęci zwrotu następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data otrzymania i przyczyna zwrotu/reklamacji towaru: ........................................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): …………………………………………………………

 

 

 

                                                             * proszę zaznaczyć właściwą opcję.

 

Imię i nazwisko   …………………………….…...………………………………………………………………………………………..………...

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon)………………………………………………………………………………………..

 

Numer konta bankowego do zwrotu (jeżeli ma być inny niż podczas składania zamówienia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis  ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Data: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 

 

7.      Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumentów.

7.1     Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2     Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:

7.2.1  kabli i przewodów ciętych na zamówienie Klienta,

7.2.2  towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone,

7.3     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.4     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować BKT na adres: BKT. Dział Zwrotów, reklamacja@bkte.pl , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną. Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

7.5     Przesyłając oświadczenie o odstąpieniu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w ust. 7.9 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, nie korzystając ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca na prawach Konsumenta w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.6     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy pocztą elektroniczną.

7.7     Skutki odstąpienia od umowy:

7.7.1  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.7.2  W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7.3  Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient  odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: BKT Elektronik Magazyn Działu Reklamacji ul. Mokra 30, 85-934 Bydgoszcz (Rampa 31).

7.7.4  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 984 PLN (w tym podatek VAT). Więcej informacji w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego.

7.7.5  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.8     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.9     Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

 

Adresat: BKT Dział Zwrotów, reklamacja@bkte.pl

 

Ja/My(*) 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

 

…….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data otrzymania towaru: ................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): …………………………………………………………

Zakup towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy był związany z moją/naszą  działalnością gospodarczą, ale nie ma dla mnie/nas charakteru zawodowego.

 

 

 

TAK: ¨¨              NIE: ¨¨*

 

                                                             *Jeśli dokonałeś zakupu jako Przedsiębiorca, proszę zaznaczyć właściwą opcję.

 

Imię i nazwisko   …………………………….…...………………………………………………………………………………………..………...

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon)………………………………………………………………………………………..

Numer konta bankowego do zwrotu (jeżeli ma być inny niż podczas składania zamówienia)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis  …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Data: …………………………………………………………………………………………………………………

 

8.    Rękojmia i gwarancja za wady towaru

 

8.1    Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

8.2    Sprzedawca 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

8.3    Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec BKT roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

8.4    W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury reklamacji BKT sugeruje korzystanie ze specjalnego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.

8.5    Niezależnie od możliwości, o której mowa w ust. 8.4, reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do BKT oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacja@bkte.pl lub w formie pisemnej na adres: BKT, Dział Reklamacji,  ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota.  Na powyższy adres nie należy przesyłać towarów będących przedmiotem reklamacji.

W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż opisany w ust. 9.4, chcąc skorzystać z uprawnień przysługujących Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta w ramach rękojmi za wady, osoba, która dokonała zakupu reklamowanego towaru w charakterze Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powinna na etapie składania reklamacji poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

8.6    W przypadku, o którym mowa w ust. 8.5, towar będący przedmiotem reklamacji wraz z wydrukiem zgłoszenia reklamacyjnego i numerem należy wysłać na adres: BKT Elektronik Magazyn Działu Reklamacji ul. Mokra 30, 85-934 Bydgoszcz (Rampa 31),

8.7    Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od BKT,

8.8    Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

8.9    Wszystkim Klientom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

 

9.   Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

9.1    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może skorzystać z:

9.1.1 stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,

9.1.2 postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

9.1.3 bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

9.1.4 platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.2 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

      1.            http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

      2.            http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

      3.            http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

 

10.    Postanowienia końcowe

10.1  Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania Konta w Sklepie internetowym jest adresem, na który Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi faktury, faktury korygujące oraz duplikaty ww. dokumentów, informacje o zobowiązaniach Klienta z tytułu zakupu towarów i usług od Sprzedawcy.

10.2  Klient może zmienić adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów w ustawieniach Konta.

10.3  W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy Przedsiębiorców na prawach Konsumentów.

10.4  Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez BKT z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS..

10.5  OWS obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.